fbpx

Polityka Prywatności Lead24 Sp. z o.o. z dnia 23.05.2018r.

Lead24 Sp. z o.o. jako właściciel serwisu www.waytosale.pl dokłada wszelkich możliwych starań, aby Państwa prywatność była odpowiednio chroniona. W celu realizacji zgodnego z prawem (RODO), przejrzystego i bezpiecznego przetwarzania Państwa danych osobowych przyjmujemy poniższą politykę prywatności.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:

1. Informacje ogólne:

1. Administratorem Danych osobowych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) (nazywanym dalej RODO) jest Lead24 Sp. z o.o., NIP: 7811939275, REGON: 366153875, KRS: 0000655056, z siedzibą 60-523 Poznań, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 75/70, tel. 720 802 406, e-mail: biuro@waytosale.pl.
2. Użytkownikiem w rozumieniu niniejszej Polityki Prywatności jest osoba fizyczna korzystająca ze stron internetowych WWW Administratora, w tym z formularzy kontaktowych Administratora
3. Kontakt z w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora: biuro@waytosale.pl

2. Cel przetwarzania danych przez Administratora.

1. Użytkownik powierza przetwarzanie danych osobowych Administratorowi w celu obsługi rekrutacji, zapytania lub zamówienia złożonego przez formularz kontaktowy.
2. Podanie przez Użytkownika danych osobowych podczas kontaktu jest dobrowolne, a podane dane będą używane (gdy ma to zastosowanie) wyłącznie w celach:

1. Udzielenia odpowiedzi.
2. Przedstawienia oferty Administratora.
3. Zabezpieczenia systemów sieciowych Administratora (np.: ochrona przez spamem i atakami typu DDOS).
4. W celu pomiaru odbiorców w sieci web.
5. Rekrutacji pracownika.
3. Wyrażenie zgody poprzez podanie danych kontaktowych jest dobrowolne, lecz w niektórych przypadkach ich nie podanie może uniemożliwić obsługę zapytania / zamówienia złożonego przez formularz kontaktowy.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych przez Administratora.

1. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych dla celów podanych w 2.b.a i 2.b.b. stanowi zgoda Użytkownika (art 6. 1. a) RODO), i / lub art 6. 1. b) RODO w przypadku wyrażenia przez Użytkownika chęci zawarcia umowy.
2. Przesłanką przetwarzania danych osobowych dla celu podanego w 2.b.c jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora (art 6. 1. f) RODO), a podstawę prawną stanowią Motyw 49 RODO oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
3. Przesłanką przetwarzania danych osobowych dla celu podanego w 2.b.d jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora (art 6. 1. f) RODO), a podstawą prawną jest Art 8 punkt 1 d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poszanowania życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej i uchylające dyrektywę 2002/58/WE (rozporządzenie w sprawie prywatności i łączności elektronicznej).
4. Dane osobowe dla celu podanego w 2.b.e. są przetwarzane ze względu na chęć zawarcia umowy(art 6. 1. b) RODO), a podstawą prawną zbieranych danych jest Art 221 § 1. Kodeksu Pracy

4. Zakres przetwarzania danych przez Administratora

1. Dla celów wskazanych w 2.b.a i 2.b.b., w zakresie jaki Użytkownik dobrowolnie poda, Administrator może przetwarzać:

1. imię i nazwisko (osoba kontaktowa)
2. numer telefonu kontaktowego
3. adres e-mail do kontaktu
4. adres domeny Internetowej (i ew. inne związane z nią dane podane przez Użytkownika)
5. inne dane przekazane przez Użytkownika
2. Dla celu podanego w 2.b.c.:

1. adres IP
2. meta dane przesyłane przez przeglądarkę (lub inne urządzenie końcowe nawiązujące połączenie z witryną Administratora)
3. Dla celu podanego w 2.b.d.:

1. meta dane przesyłane przez przeglądarkę
4. Dla celu podanego w 2.b.e (rekrutacji) poprosimy osobę ubiegającą się o zatrudnienie o podanie danych jak: imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
5. Odbiorcy danych osobowych i przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego:

1. Dane osobowe Użytkownika związane z celami wymienionymi w punktach 2.b.a. do 2.b.c. oraz 2.b.e. będą przetwarzane wyłącznie przez Administratora.
2. Dane związane z celem z punktu 2.b.d. będą przetwarzane przez Administratora oraz partnera, firmę Google Inc z siedzibą w USA której narzędzie pomiaru odbiorców w sieci web (Google Analytics) używa Administrator. Dane te są anonimowe, oraz nie sa udostępniane dalej.
3. Firma Google, która wykonuje dla Administratora usługę pomiaru odbiorców w sieci web, przystąpiła do porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA, a zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. IP/16/216 przekazywanie danych osobowych do podmiotów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, które przystąpiły do ww. porozumienia, zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO;
6. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom z grupy kapitałowej Administratora oraz partnerom Administratora, z którymi Administrator współpracuje, łącząc produkty lub usługi. W przypadku zawarcia współpracy do danych mogą też mieć dostęp podwykonawcy (podmioty przetwarzające), takie jak na przykład: firmy księgowe, firmy hostingowe.

5. Prawa Użytkownika, którego dane są przetwarzane.

1. Użytkownikowi przysługuje prawo do:

1. dostępu do swoich danych osobowych,
2. sprostowania danych osobowych,
3. usunięcia danych osobowych,
4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych
5. przenoszenia danych osobowych
6. wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych
7. Cofnięcie wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzania danych osobowych
2. Aby skorzystać ze swoich uprawnień, Użytkownik powinien wysłać e-mail na adres podany w 1.a., list na adres siedziby podany w 1.a. lub skontaktować się telefonicznie na numer podany w 1.a.
3. Administrator wykonuje żądanie Użytkownika niezwłocznie, z zastrzeżeniem, że usunięcie lub ograniczenie możliwości przetwarzania danych może mieć wpływ na możliwość lub zakres prawidłowej obsługi złożonego zapytania / zamówienia.

6. Okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

1. Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do obsługi złożonego zapytania / zamówienia, w tym przygotowania spersonalizowanej oferty handlowej oraz umożliwiający Administratorowi wykonanie ciążących na nim obowiązków.
2. W każdym momencie Użytkownik może złożyć wniosek o usunięcie jego danych osobowych. W takim przypadku zostaną one usunięte niezwłocznie, ale może to się wiązać z przerwaniem obsługi złożonego zapytania.

7. Informacje przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika (Cookies).

1. Aby zapewnić poprawne działanie serwisu, a w szczególności dostosować zawartość serwisu i reklam do preferencji Użytkownika oraz zoptymalizować korzystanie z serwisu Administrator może korzystać z możliwości urządzenia końcowego do przetwarzania i przechowywania oraz może gromadzić informacje z urządzenia końcowego Użytkownika.
2. Dane opisane w punkcie 1. będą używane przez Administratora wyłącznie w zakresie koniecznym do świadczenia usług żądanych przez Użytkownika oraz do ochrony systemów sieciowych.
3. Użytkownik może sam zadecydować jakie dane zostaną przesłane do Administratora zmieniając ustawienia swojej przeglądarki (np. blokując zapisywanie plików Cookie).
4. Strona korzysta ze skryptów analizujących ruch sieciowy (Google Analytics) dostarczanych przez firmę Google Inc z siedzibą w USA, (Google Adwords) dostarczanych przez firmę Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii, (Facebook) dostarczanych przez Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii. Skrypty te mogą zapisywać na jego urządzeniu końcowym dane (np.: pliki Cookie). Użytkownik może nie wyrazić zgody na to blokując ciastka i inne dane z witryn zewnętrznych podmiotów w swojej przeglądarce.
5. Instrukcje jak zmienić ustawienia opisane w podpunktach 3 i 4 można znaleźć w ustawieniach przeglądarki, jej instrukcji obsługi lub na stronie WWW producenta.
6. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej serwisu.
7. W celu rezygnacji z wyświetlania personalizowanych reklam Google (AdWords i inne) w oparciu wykorzystanie Serwisu, Użytkownik może dokonać odpowiednich zmian w ustawieniach reklam z pomocą narzędzia dostępnego na stronie https://adssettings.google.pl/authenticated i wyczyścić pliki cookies w przeglądarce internetowej. Rezygnacji z wyświetlania personalizowanych reklam Facebook w oparciu wykorzystanie Serwisu, Użytkownik może dokonać odpowiednich zmian w ustawieniach reklam z pomocą instrukcji wskazanych na stronie https://www.facebook.com/help/1075880512458213/ i wyczyścić pliki cookies w przeglądarce internetowej. Zablokowania zbierania danych przez narzędzia analityczne Google (Analytics, Optimize i inne) oraz Facebook, Użytkownik może w ustawieniach swojej przeglądarki wyłączyć akceptację ciasteczek i danych witryn zewnętrznych podmiotów, wyczyścić pliki cookies w przeglądarce internetowej, skorzystać z dodatków blokujących narzędzia (np. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/?hl=pl) lub korzystać z Serwisu w przeglądarce w trybie bez zapisywania informacji w plikach cookies.
8. więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć na stronie internetowej: http://wszystkoociasteczkach.pl/

8. Wniesienie skargi:

1. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, na podstawie którego Administrator przestanie przetwarzać dane we wskazanym zakresie / celu. Aby zgłosić sprzeciw należy wysłać wiadomość w sposób opisany w punkcie 5.b.
2. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi na Administratora do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Obowiązki Administratora

1. Administrator Danych Osobowych zobowiązują się podjąć środki zabezpieczające przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym w Ustawie, a w szczególności zobowiązuje się do:
2. Zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianami, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
3. Dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez niego upoważnienie.
4. Zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych.
5. Prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania tych danych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Administratora, między innymi poprzez poinformowanie ich o prawnych konsekwencjach naruszenia poufności danych oraz odebranie oświadczeń o obowiązku zachowania w tajemnicy tych danych.
6. Prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji opisującej sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania tych danych, w tym w szczególności: Rejestru Procesów Przetwarzania Danych, Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do Przetwarzania Danych Osobowych.
7. Zapewnienia aby urządzenia i systemy informatyczne i telekomunikacyjne, służące do przetwarzania danych osobowych, były zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzanych danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy.

10. Informacje dodatkowe lub Oświadczenia administratora

1. Administrator oświadcza, że dane osobowe w ramach wygenerowanych Lead’ów są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym w szczególności przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).

2. Administrator oświadcza, że osoba zainteresowana produktem lub usługą, której dane osobowe zostały przekazane Zlecającemu w ramach wygenerowanego Lead’u, wyraziła dobrowolnie następujące zgody:

a. na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych podmiotów trzecich (trzecich wobec Wykonawcy);

b. na wykorzystywanie urządzeń końcowych z użyciem automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingowych, w tym w szczególności na kontakt telefoniczny na podany numer telefonu.

3. Administrator jednocześnie oświadcza, że spełnił wobec osób, o których mowa w ust. 2 powyżej, obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i art. 14 RODO.

4. W sytuacji, gdy osoby, których dane zostały przekazane Zlecającemu w ramach Lead’ów, o których mowa w ust. 2 powyżej, wystąpią wobec Zlecającego z roszczeniem związanym z naruszeniem ich praw lub wolności na gruncie RODO lub innych przepisów obowiązującego prawa krajowego lub unijnego, wskazując, że naruszenie to pośrednio lub bezpośrednio wiąże się z podjęciem próby kontaktu z taką osobą, Zlecający zawiadomi Administratora o roszczeniach wysuniętych przez osoby trzecie.

5. Administrator odpowiada za szkody powstałe po stronie Zamawiającego lub osób trzecich w wyniku niezgodnego z prawem przetwarzania przez niego danych osobowych do pełnej wysokości poniesionej szkody, w tym utraconych korzyści.

Chcesz zdobyć nowych Klientów?

Masz pytania lub wątpliwości?

Napisz do nas!

Pomożemy Ci wybrać rozwiązanie dostosowane do Twoich potrzeb i odpowiemy na wszystkie pytania, umożliwiając Ci podjęcie właściwej decyzji.